Leveren aan:

Nederland

Leveren aan:

Nederland

NL

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN GORDIJNEN BROEKHOVEN gevestigd te Tilburg, eveneens handelende onder “Gordijnen Broekhoven”

ARTIKEL 1 –Definities 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met Gordijnen Broekhoven een overeenkomst aangaat of wil aangaan; De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer; Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen,ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk; Monteren (plaatsen): Het monteren/boren van de gordijnen cassette en/of rails.

ARTIKEL 2 -Intellectueel eigendom 1. Gordijnen Broekhoven behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte,verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Gordijnen Broekhoven onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Gordijnen Broekhoven ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. 2. Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 3 -De offerte 1. Alle offertes zijn gedurende 15 dagen na offertedatum geldig. 2. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangeven. 3. De offerte/bestelbon vermeldt de betalingscondities. De afnemer moet Gordijnen Broekhoven in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

ARTIKEL 4 -De overeenkomst De aanbetaling 1 Gordijnen Broekhoven is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst er een aanbetaling van maximaal 50% te vragen. 2. Prijzen zijn pas definitief nadat de aanbetaling is ontvangen. 3. Prijzen zijn pas defintief nadat de bestelbon/faktuur is getekend. Eigendomvoorbehoud 4. Gordijnen Broekhoven blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Gordijnen Broekhoven heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen. 5. Gordijnen Broekhoven is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Voorrijkosten 6. Gordijnen Broekhoven is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 5 -De levertijd 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzijeen vermoedelijke levertijd is overeengekomen. 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Gordijnen Broekhoven een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Max 1 maand. 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder

kosten hiervoor te betalen. 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is GordijnenBroekhoven bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

ARTIKEL 6 -Rechten en plichten van GordijnenBroekhoven 1. Gordijnen Broekhoven levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. 2. Gordijnen Broekhoven neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden na afloop altijd met de afnemer door voordat hij vertrekt. Eventueel klachten kunnen dan direct gemeld worden. 3. Gordijnen Broekhoven handelt uw klachten binnen 6 a 8 weken af na schriftelijk ontvangst. 4. Gordijnen Broekhoven draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen. 5. Gordijnen Broekhoven heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.

ARTIKEL 7 -Rechten en plichten van de afnemer 1. De afnemer stelt Gordijnen Broekhoven in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten. 2. De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten. 3.De afnemer haalt zijn hangende gordijnen zelf weg. Meubels etc. zelf opzijzetten of verwijderen. 4. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van Gordijnen Broekhoven aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 8 -Het vervoer en de beschadiging bij aflevering 1. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Gordijnen Broekhoven te melden.

ARTIKEL 9 -De betaling Koop en verkoop 1 Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Gordijnen Broekhoven aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. a. De aanbetaling betaald u bij het tekenen van uw bestelbon/faktuur. b. Restant betaald u bij montage. Uw montage datum is uw betaal datum. 2 Gordijnen Broekhoven besteld uw stoffen wanneer de aanbetaling contant betaald wordt dezelfde dag nog en anders wanneer de aanbetaling is bijgeschreven op rekening. Niet-tijdige betaling bij koop 3 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Gordijnen Broekhoven na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen. 4 Gordijnen Broekhoven is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Gordijnen Broekhoven derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 25% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €35,- voor rekening van de afnemer. 5 Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 3 nog steeds niet is betaald, brengt Gordijnen Broekhoven rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Opschorten betalingsverplichting bij koop

ARTIKEL 10 -De annulering 1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van het geen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen,

tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 11 -Extra kosten, meerwerk worden in rekening gebracht. Het meenemen van de oude gordijnen/raamdecoratie is niet in de prijs inbegrepen.

ARTIKEL 12 -Retouren Omdat gordijnen op maat gemaakt worden bij Gordijnen Broekhoven kunnen wij niets retour nemen. Gordijnen Broekhoven kan ruilen mits dit mogelijk is.

ARTIKEL 13 -Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht 1. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan één van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

ARTIKEL 14 -Conformiteit en garantie 1 Gordijnen Broekhoven verstrekt; • Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Gordijnen Broekhoven; 2 De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. 3 Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Gordijnen Broekhoven, geldt deze garantie ook voor de afnemer. 4 De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen. 5 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 15 -Aansprakelijkheid Gordijnen Broekhoven is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die Gordijnen Broekhoven niet kende noch behoorde te kennen, zoals: • onze stoffen zijn niet brandwerend of vertragend tenzij anders vermeld op uw bestelbon/faktuur. • het ontstaan van verkleuringen, ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v-leidingen en haarden etc; • extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten; • Gordijnen Broekhoven is niet verantwoordelijk voor het “recht” hangen van uw gordijnen als uw plafond niet recht of gelijk is. Uiteraard doet Gordijnen Broekhoven er alles aan om deze ter plaatse zo goed mogelijk te monteren. ARTIKEL 16 -Klachten Klachten ontvangen we graag schriftelijk binnen 2 maanden. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten verliest.